Regulamin

Strona główna » Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Decydując się na korzystanie z usług firmy Medacco z o.o. za pośrednictwem strony internetowej www.medacco.pl
zakładka sklep automatycznie akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jeśli nie wyrażają
Państwo zgody na przywołane warunki, prosimy o nie dokonywanie zamawiania usług online.
§1 Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod
adresem internetowym www.medacco.pl zakładka sklep
2.W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.). Regulamin
skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień
Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia
zamówienia.
3.Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie
stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w
art.71 Kodeksu Cywilnego.
§2 Definicje
1.Usługodawca – Medacco Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie ul. F. Przypkowskiego 45/U1, NIP 6562335186
2.Strona internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.medacco.pl zakładka sklep, za pomocą
którego Klient może zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, usługi świadczone drogą elektroniczną przez
Medacco Sp. z o.o.
3.Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która używa Strony internetowej w celu
korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Medacco Sp. z o.o.
Fw: regulamin
1 z 6 22.03.2023, 10:554.Usługi – usługi świadczone przez Medacco Sp. z o.o. drogą elektroniczną, wskazane w §3 niniejszego Regulaminu.
5.Umowa – umowa zawierana online pomiędzy Klientem a Medacco Sp. z o.o.
§3 Usługi
1.Medacco Sp. z o.o. świadczy za pomocą strony internetowej usługi polegające na sprzedaży online towarów przez
siebie oferowanych zgodnie z ich specyfikacją znajdującą się na stronie internetowej i na życzenie klienta doręczeniu ich
na wskazany adres.
2.Medacco Sp. z o.o. realizuje także zamówienie towarów zgłaszane telefonicznie pod numerem wskazanym na Stronie
internetowej. Do Umów zawartych w następstwie takiego zamówienia zapisy Regulaminu mają odpowiednie
zastosowanie.
3.Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na Stronie internetowej (w tym m.in. nazwy, logotypy i cenniki) oraz
wszelkie inne prawa własności intelektualnej należą do Medacco Sp. z o.o. lub podmiotów współpracujących i są
chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności
intelektualnej.
4.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Strony internetowej jako podstawy do prowadzenia przez Klienta
jakiejkolwiek działalności gospodarczej, opartej o zawarte na Stronie internetowej www.medacco zakładka Sklep
informacje lub narzędzia.
§4 Zawarcie i warunki Umowy
1.Klient może korzystać z Usług dostępnych przez Stronę internetową www.medacco.pl zakładka Sklep z zastrzeżeniem
spełnienia wymagań technicznych, o jakich mowa w §5 Regulaminu, oraz pod warunkiem akceptacji postanowień
niniejszego Regulaminu.
2.Postanowienia niniejszego Regulaminu mają charakter porozumienia pomiędzy Medacco Sp. z o.o. a Klientem oraz
określają podstawy prawne i warunki Umowy.
3.Każdy Klient zobowiązany jest, w chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy, do przestrzegania
warunków niniejszego Regulaminu.
4.Stronami Umowy są Klient oraz Medacco Sp. z o.o.
5.Klient niniejszym potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zawierania prawnie wiążących
zobowiązań, akceptując zaś warunki niniejszego Regulaminu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za
należyte wykonanie Umowy. Zabrania się Klientowi zawierania Umowy lub dokonywania jakichkolwiek płatności z tytułu
Umowy z użyciem fałszywego lub cudzego imienia lub nazwiska/firmy, z wykorzystaniem fałszywej bądź cudzej karty
kredytowej lub cudzego konta bankowego, bez zgody właściciela karty kredytowej lub konta bankowego lub w każdy inny
sposób niezgodny z prawem.
6.Klient zapewnia, że zawiera Umowę wyłącznie w sposób zgody z obowiązującym prawem.
7.Warunkami zawarcia Umowy są: prawidłowy przebieg procesu zamówienia towaru, w tym podania kompletnych